top of page

Những gì chúng tôi tin

Phần 1 - Sự soi dẫn bằng lời nói của Kinh thánh – Chúng tôi tin vào Lời Đức Chúa Trời soi dẫn không thể sai lầm. Chúng tôi chấp nhận bản thảo Textus Receptus làm tài liệu nền tảng để chúng tôi lấy Kinh thánh King James. Chúng tôi tin rằng Kinh thánh King James là Lời Chúa kiên định, được bảo tồn, không thể sai lầm và được soi dẫn hoàn hảo cho những người nói tiếng Anh. Kinh thánh Cựu ước và Tân ước được viết bởi những tác giả nhân loại được Đức Thánh Linh soi dẫn, được lưu giữ, không bị gián đoạn và truyền lại cho chúng ta ngày nay. (II Ti-mô-thê 3:16; Giăng 10:35; II Phi-e-rơ 1: 19-21; Thi-thiên 119: 89)

Phần 2 - Tài khoản Genesis của Creation – Chúng tôi tin rằng the Genesis tài khoản về sự sáng tạo và những gì bạn tin về nguồn gốc của mình sẽ xác định triết lý sống của bạn. Chúng tôi tin rằng sự sáng tạo là một hành động trực tiếp của Đức Chúa Trời, bao gồm các ngày theo nghĩa đen, và nó là tức thời và kỳ diệu. Chúng tôi tin rằng con người được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và tất cả sự sinh sản đều là "tùy theo loại của họ." (Sáng thế ký 1: 1; Gióp 26: 7; Thi thiên 33: 6, 9; Giăng 1: 3; Cô-lô-se 1:17)

Phần 3 - Trinity – Chúng tôi tin rằng Chúa là một con người, tồn tại vĩnh viễn. Có một Thượng đế thực sự tồn tại trong sự hợp nhất của Godhead. Có ba ngôi vị vĩnh cửu và chung quy; Đức Chúa Trời là Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng là cùng một chất nhưng khác nhau về khả năng tồn tại. Có một Thần chủ được tạo thành từ ba người giống nhau về các thuộc tính, quyền lực, đặc điểm và mong muốn. (Rô-ma 1: 7; Hê-bơ-rơ 1: 8; Công vụ 5: 1-3; Ma-thi-ơ 28:19; I Cô-rinh-tô 8: 6)

Phần 4 - Deity – Chúng tôi tin rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Con Đức Chúa Trời vì đặc tính của Ngài, các phép lạ của Ngài, ảnh hưởng của Ngài, quyền năng tha thứ tội lỗi và giải phóng con người khỏi Sa-tan và vì Ngài đã tuyên bố sống và chết khi thực hiện yêu cầu này và chiến thắng cái chết. (Mác 12: 6; Giăng 5:22, 23; Ma-thi-ơ 26:63, 66; Giăng 14: 9; Giăng 1: 1; Hê-bơ-rơ 1: 8; Giăng 20:28; Rô-ma 9: 5; I_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_John 5: 1-5)

Phần 5 - Sự đồng trinh - Chúng tôi tin rằng Chúa Giê-su Christ được sinh ra bởi Đức Thánh Linh và được sinh ra bởi Ma-ri, một trinh nữ theo cách kỳ diệu, vì không có người nào khác từng được sinh ra hoặc từng có thể được sinh ra từ phụ nữ. Ngài vừa là Con của Đức Chúa Trời vừa là Con của Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 1:20; Lu-ca 1: 30- 35; Ê-sai 7:14)

Phần 6 - Cái chết thay thế của Đấng Christ – Chúa Giê-su đã thay thế tội nhân, gánh lấy tội lỗi của anh ta và đáp ứng hình phạt thông qua cái chết thay thế của Ngài cho tất cả mọi người. Chúa Giê-su làm hài lòng luật pháp, trở thành người thay thế được chấp nhận của chúng ta. Sự công bình của Ngài, hay việc làm đúng của Ngài, được áp đặt cho chúng ta bởi đức tin. Vì vậy, chúng ta nhờ Ngài mà tuân giữ luật pháp. Thay vì chỉ tha thứ và che đậy tội lỗi của con người, huyết của Chúa Giê Su Ky Tô làm sạch con người khỏi mọi tội lỗi của mình. (Ê-sai 53: 5; Công vụ 20:28; II Cô-rinh-tô 5:21; Hê-bơ-rơ 9:28; I Phi-e-rơ 3:18; Ma-thi-ơ 26:28)

Phần 7 - Sự cứu rỗi bởi Ân điển qua Đức tin – Sự hy sinh do Chúa Giê-su thực hiện là cơ sở duy nhất của sự cứu rỗi, phương tiện hòa giải duy nhất và là cơ sở duy nhất để xưng công bình. Chúng tôi tin rằng không có người nào đến với Đức Chúa Trời ngoại trừ qua Chúa Giê-xu Christ. Chúng tôi nắm giữ và tin tưởng nhiều important sự thật, nhưng điều quan trọng nhất đối với mỗi cá nhân là sự cứu rỗi riêng cho linh hồn của họ. Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi và sau đó hoạt động. (Công 4:12; I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 9; Hê-bơ-rơ 5: 9; Giăng 12:46; Giăng 20:31; Rô-ma 10: 9; Ê-phê-sô 2: 9, 10; Tít 3: 5-8)

Phần 8 - Thiên đường, Địa ngục và Hồ lửa – Chúng tôi tin rằng Thiên đường và Địa ngục là những nơi có thật, theo nghĩa đen và vật chất. Thiên đường là nơi có vẻ đẹp và vinh quang không thể diễn tả được, cũng như Địa ngục là nơi chịu sự dày vò và trừng phạt không thể diễn tả được. Trong suốt cõi vĩnh hằng, Thiên đàng là nơi ở vĩnh hằng cuối cùng của những người được cứu. Địa ngục là nơi ở tạm thời của những người đã mất, cho đến khi chính Địa ngục cùng với cư dân của nó bị ném vào Hồ lửa, nơi ở vĩnh viễn cuối cùng của sự trừng phạt dành cho những người đã mất, những người ở đó sẽ phải chịu sự dày vò vĩnh viễn và hoàn toàn bị chia cắt khỏi Chúa. (Ma-thi-ơ 6:20; Lu-ca 10:20; Giăng 14: 2; Đa-ni-ên 7:10; Ê-sai 33: 14; Ma-thi-ơ 13: 42; Khải Huyền 14:10)

Phần 9 - Depravity – Theo bản chất, trái tim của con người là xấu xa và hư hỏng. Tất cả đều nằm dưới tội lỗi. Rô-ma 3:10 chứng minh rằng tất cả đều giống nhau dưới tội lỗi trong tình trạng không tái sinh. (Sáng thế ký 6: 5; Gióp 15:16; Thi thiên 14: 3; Ê-sai 1: 6; Giê-rê-mi 16:12; Ma-thi-ơ 23:27; Rô-ma 1:24; II Phi-e-rơ 2:12)

Phần 10 - Chúa Thánh Thần – Chúa Thánh Thần không phải là tác giả của sự nhầm lẫn liên quan đến phong trào tiếng lạ của thời đại giáo hội này. Đức Thánh Linh phục vụ Cơ đốc nhân. Ngài tái tạo, sống lại, phong ấn, lấp đầy, tăng cường sức mạnh, dạy dỗ và hướng dẫn những tội nhân tin tưởng. Người tin Chúa không nhận được nhiều hơn Đức Thánh Linh, nhưng Đức Thánh Linh nhiều hơn từ người tin. Do đó, những chức vụ này của Đức Thánh Linh xảy ra ngay lập tức cho tội nhân tin tưởng. Tất cả đều xảy ra bởi đức tin và không phụ thuộc ít nhất vào cảm xúc cá nhân của mỗi người vào thời điểm đó. (I Cô-rinh-tô 14:33; Tít 3: 5; Rô-ma 5: 3-4; Công vụ 2: 4; I Cô-rinh-tô 3:16; II Cô-rinh-tô 1:22)

Phần 11 - Tách khỏi Thế giới – Chúng tôi tin rằng tất cả những người được cứu đều được kêu gọi vào một cuộc sống tách biệt khỏi mọi tập tục tội lỗi và trần tục. Một người, một khi đã tin nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi, thì là một tạo vật mới trong Đấng Christ và nên sống một đời sống thánh khiết, thánh hiến. Anh ta nên tách mình ra khỏi thế gian và mọi ham muốn xác thịt của nó để tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. (Rô-ma 12: 1-2; I Giăng 2: 15-17; II Cô-rinh-tô 6: 14-18; Cô-lô-se 2: 6; I Phi-e-rơ 2: 9; II Cô-rinh-tô 5:17; II Ti-mô-thê 2:19)

Phần 12 - Sự nhanh chóng và sự tái lâm - Chính Chúa Giê-xu Christ, đang đến trong không trung bất cứ lúc nào để bắt kịp càng nhiều người tiếp nhận Ngài với tư cách là Đấng Cứu Rỗi. Những người được cứu ở mọi thời đại sẽ đứng tại Ghế Phán xét của Đấng Christ và thưởng thức Bữa Tiệc Ly của Chiên Con. Chúng tôi tin vào sự trở lại cá nhân, thể xác, hữu hình, trước một năm một năm (tái lâm) của Đấng Christ. Những người bị bỏ lại sẽ trải qua một thời kỳ được gọi là Đại nạn, sau đó, chính Chúa Giê-su Christ, sẽ trở lại trái đất, hiển hiện trong thân thể, để thiết lập vương quốc một ngàn năm cai trị công bình của Ngài. Sau đó, những người không tin Chúa ở mọi thời đại sẽ đứng tại Ngai Trắng Vĩ đại để bị phán xét và ném vào Hồ Lửa, tách biệt khỏi Đức Chúa Trời mãi mãi, trong khi những người tin Chúa ở vĩnh viễn trong niềm vui trọn vẹn trên Thiên đàng với Chúa. (Công vụ 1:11; I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16-18; Khải huyền 19:11; Khải huyền 20:15; Ma-thi-ơ 24:42; Ma-thi-ơ 25: 31-34)

Phần 13 - Lễ Báp têm và Bữa Tiệc Ly của Chúa – Chúng tôi tin rằng có hai giáo lễ của giáo hội địa phương. Đó là phép rửa và Bữa Tiệc Ly của Chúa. Phép báp têm theo Kinh thánh là việc các tín đồ ngâm mình trong nước, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, được quản lý bởi thẩm quyền của Giáo hội Tân Ước và là điều kiện tiên quyết để có được các đặc quyền của mối quan hệ với giáo hội và của Chúa. Bữa tối. Bữa Tiệc Ly của Chúa là một giáo lễ tưởng niệm của hội thánh địa phương theo các kỳ thi cá nhân và sự dạy dỗ của I Cô-rinh-tô 11: 17-34. Bánh không men và trái của cây nho, nước nho, là để tưởng nhớ cái chết hy sinh của Đấng Christ. Đây là một sắc lệnh của nhà thờ địa phương. Các thành viên không thuộc nhà thờ không tham gia. (Công 8:38; Mác 1: 9-10)

Phần 14 - Ma quỷ hoặc Satan – Chúng tôi tin vào nhân cách của Satan; rằng anh ta là vị thần của thế giới này, làm mờ tâm trí của những người không tin, và là tác giả của sự nhầm lẫn và sức mạnh của bóng tối. Chúng tôi tin rằng Sa-tan đã từng là thánh và được vinh danh trên trời. Nhưng, nhờ niềm kiêu hãnh và tham vọng, để được trở thành Đấng Toàn Năng, anh đã sa ngã và thu hút hàng loạt thiên thần theo đuổi anh. Satan là tác giả của tất cả các tôn giáo sai lầm, quyền lực chính của bóng tối — tuy nhiên, được đặt trước để phán xét công lý vĩnh cửu trong Địa ngục, một nơi được chuẩn bị cho hắn và các thiên thần của hắn. (Ma-thi-ơ 4: 1-3; Khải Huyền 20: 1-3; II Cô-rinh-tô 4: 3,4; Khải Huyền 20:10; I Phi-e-rơ 5: 8; Ê-sai 14: 12-15; Ê-xê-chi-ên 28: 14-17)

Phần 15 - Resurrection – Chúng tôi tin vào sự phục sinh thân thể của Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã sống lại "vào ngày thứ ba theo thánh thư" từ ngôi mộ, lên trời và nhờ sự sống lại của Ngài, một hy vọng chắc chắn về sự bất tử và có sự sống vĩnh cửu được ban cho tất cả những ai đã được cứu bởi Cơ duyên của anh ấy. Ngài ở bên hữu Đức Chúa Trời với tư cách là “Đấng Trung gian, Thầy tế lễ thượng phẩm nhân từ và trung thành, và là người bênh vực”. (Giăng 20; Hê-bơ-rơ 9:24; I Cô-rinh-tô 15: 12- 28; Lu-ca 24: 1-7; Rô-ma 4:25)

Phần 16 - An ninh vĩnh cửu – Chúng tôi tin tưởng vào sự an toàn vĩnh cửu của tất cả các tín đồ qua Chúa Giê-su Christ của chúng ta. Một người được sinh ra lần nữa có sự sống vĩnh cửu, không bao giờ kết thúc và không thể lấy đi. Được cứu mãi mãi, con cái của Đức Chúa Trời được quyền năng của Đức Chúa Trời gìn giữ nhờ đức tin dẫn đến sự cứu rỗi đời đời và được đóng ấn cho đến ngày cứu chuộc. (Giăng 10: 27-30; I Phi-e-rơ 1: 5; Ê-phê-sô 4:30; Rô-ma 8: 35-39; Giăng 5:24)

Phần 17 - Linh hồn chiến thắng và Nhiệm vụ – Chúng tôi tin rằng Đại hội đồng là để truyền giáo cho thế giới và đã được Đấng Cứu Rỗi Phục sinh của chúng tôi trao cho nhà thờ và việc truyền bá phúc âm hóa này là sứ mệnh của nhà thờ Tân Ước địa phương . Đại Ủy ban được trao cho nhà thờ địa phương, nơi đã ra lệnh cho Cơ đốc nhân “Hãy đi khắp thế gian và rao giảng Phúc âm cho mọi loài tạo vật.” Đấng Christ đã truyền lệnh cho Hội thánh của Ngài “dạy dỗ muôn dân, làm báp têm cho họ nhân danh Cha, Con và Đức Thánh Linh.” (Ma-thi-ơ 28: 19-20; Mác 16:15; Giăng 20:21; Công vụ 1: 8)

Phần 18 – Sanctification – Chúng tôi tin rằng sanctification_badiscb-31905 những thứ không được phân tách thành những thứ không rõ ràng để tách biệt với cá nhân đó là thánh, trong sạch và thiêng liêng. Sự thánh hóa là một công việc tiến triển được bắt đầu tái tạo và tiếp diễn trong tâm hồn các tín hữu bởi sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Sự nên thánh của người tin Chúa sẽ hoàn tất khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến. Linh hồn và tinh thần được thánh hóa khi được cứu rỗi. Thân xác sẽ được thánh hóa trong vinh quang. (I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 1-10, 5:23; I Cô-rinh-tô 6:11; II Phi-e-rơ 3:18; II Cô-rinh-tô 3:18; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; Rô-ma 8: 5)

Phần 19 - Nhà thờ địa phương – Chúng tôi tin rằng một nhà thờ thánh kinh là một hội nhóm hữu hình của những tín đồ đã báp têm, được giao ước với nhau theo luật Tân ước với mục đích thực hiện Đại hội đồng, với một lịch sử không bị gián đoạn từ chức vụ cá nhân của Chúa Giê-xu trên đất cho đến ngày nay. Hội thánh này là một cơ quan tự quản, độc lập với Chúa Kitô là người đứng đầu, Chúa Thánh Thần hướng dẫn và Kinh thánh là quy tắc duy nhất của đức tin và thực hành. Các văn phòng kinh thánh duy nhất của nhà thờ là giám mục (hoặc Mục sư) và các Phó tế. Hai giáo lễ của giáo hội địa phương là báp têm và Bữa Tiệc Ly của Chúa. Về tất cả các vấn đề về tư cách thành viên, chính thể, chính quyền, kỷ luật hoặc lòng nhân từ, v.v., ý chí của giáo hội địa phương là cuối cùng.  (Mác 16:15; Ê-phê-sô 1: 22,23; I Ti-mô-thê 3; Tít 1; Công vụ 20: 17-20)

Chúng tôi là TBC

logo.png
bottom of page