top of page

Các thành viên

Chào mừng đến với trang thành viên của TBC!

Ê-phê-sô 2: 8,9 "Vì đức tin mà anh em được cứu bởi ân điển; điều đó không phải do chính anh em; đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời: Chẳng phải việc làm, kẻo người ta phải khoe khoang."

Tít 3: 5 "Không phải bởi công việc công bình mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài, Ngài đã cứu chúng ta ..."

bottom of page