top of page

Bảng câu hỏi truyền giáo

Tất cả các nhà truyền giáo hoặc tổ chức truyền giáo có thể được xem xét hỗ trợ tài chính điền vào mẫu đơn này. Sẽ không có hỗ trợ tài chính nào được cấp cho đến khi biểu mẫu này được hoàn thành. Xin lưu ý rằng chúng tôi nhận được cuộc gọi từ rất nhiều nhà truyền giáo và những người khác muốn hỗ trợ mỗi tháng. Chúng tôi không thể giúp đỡ tất cả về mặt tài chính. Thời gian của chúng ta là có giá trị, cũng như của bạn; do đó, không cần thiết phải liên hệ lại với chúng tôi về vấn đề này. Xin hãy tin cậy CHÚA nói tiếng lòng của chúng tôi và ban cho chúng tôi sự khôn ngoan để biết ai sẽ giúp đỡ về mặt tài chính.

Ứng dụng Truyền giáo TBC

Cảm ơn đã đăng ký.

bottom of page